Alprox®

Speciallæge, dr.med. Peter Hansen og farmaceut, cand.pharm. Birgitte Andersen

Sidst opdateret af redaktionen den 13. oktober 2021

Naturlægemidler mod angst kan købes her.

 

Alprox® bruges ved angst, uro, panikangst m.fl.

Alprox® indeholder det virksomme stof alprazolam og tilhører en medicingruppe kaldet benzodiazepiner.

 

Anvendelse

Alprox® anvendes til følgende:

 • Angst og urotilstande (ikke-psykotiske tilstande præget af angst og uro)
 • Panikangst
 • Alkoholabstinenssymptomer

Alprazolam bør kun anvendes i tilfælde, hvor lidelsen er alvorlig eller invaliderende, eller hvis patienten er udsat for udtalte lidelser.

 

Virkning

Alprox® binder sig til de såkaldte GABA-receptorer i hjernen og hæmmer derved en række impulser, der kan fremkalde angst, søvnbesvær og kramper.

Virkningen indtræder ca. 30 minutter efter indtag og er helt ude af kroppen efter omtrent 3 døgn.

Ved gentagen brug over en periode på nogle uger kan virkningen aftage (pga. tolerance).

 

Bivirkninger ved brug af Alprox®

Som nævnt indledningsvist tilhører Alprox® en gruppe lægemidler kaldet benzodiazepiner. Den mest almindelige bivirkning af disse lægemidler er deres sederende virkning, som medfører koordinationsforstyrrelser, forvirring og usikre bevægelser (ataksi).

Herunder ses en oversigt over alle de bivirkninger, der indtil nu er inberettede til Lægemiddelstyrelsen for lægemidlet Alprox®:

Meget almindelige (over 10%):

 • Diverse: døsighed, sløvhed.

Almindelige (1% – 10%):

 • Psykiske: depression, forvirring (konfusion), fysisk rastløshed (akatisi).
 • Nervesystem: usikre bevægelser (ataksi), koordinationsforstyrrelser, sløret tale, nedsat hukommelse, koncentrationsbesvær, hovedpine, svimmelhed, omtågethed.
 • Mave/tarme: forstoppelse (obstipation), diarré, kvalme, mundtørhed, øget spytdannelse, synkeproblemer (dysphagi).
 • Diverse: nedsat appetit, sløret syn, træthed, hurtig hjerterytme (takykardi), hjertebanken (palpitationer), tilstoppet næse, svaghed (asteni), irritabilitet, allergisk hududslæt.

Ikke almindelige (0,1% – 1%):

 • Psykiske: rastløshed, oprevethed, aggressivitet, irritabilitet, vrangforestillinger, raserianfald, hallucinationer, mareridt, psykoser, upassende opførsel og andre adfærdsmæssige forstyrrelser (disse bivirkninger forekommer hyppigst hos børn og ældre). Herudover kan unormale tanker, søvnløshed, nervøsitet, stimulation og ændret sexlyst forekomme.
 • Nervesystem: hukommelsestab (amnesi), forstyrrelser i musklernes spænding (dystoni), rysten.
 • Syn: synsforstyrrelser, dobbeltsyn, øget tryk i øjet (øget intra-okulært tryk).
 • Diverse: menstruationsforstyrrelser, forhøjet indhold af prolaktin i blodet (hyperprolaktinæmi), appetitløshed, opkastning, gulsot, unormal leverfunktion, kløe, svag skeletmuskulatur, seksuel dysfunktion, vandladningsproblemer (inkontinens og urinretention), vægtændringer.

Sjældne (0,01% – 0,1%):

 • Diverse: øget appetit, afhængighed, nedsat årvågenhed, følelsesløshed, hudlidelser, lavt blodtryk (hypotension).

Ældre der behandles med Alprox® har også faldtendens som følge af de almindelige bivirkninger (sløvhed, træthed, koordinationsforstyrrelser osv.).

Herudover findes der også enkelte bivirkninger med ukendt forekomst som f.eks. væskeophobninger (ødemer).

Advarsel

Alprox® bør ikke anvendes:

 • til patienter med svær psykisk sygdom.
 • ved muskelsygdommen myastenia gravis
 • ved overfølsomhed over for indholdsstofferne

Alprox® bør anvendes med forsigtighed:

 • hos ældre
 • ved nedsat nyre- eller leverfunktion
 • ved vejtrækningsbesvær
 • ved depression

Herudover bør man være opmærksom på følgende ved behandling med Alprox®:

 • Behandlingsvarighed: Alprox® bør maksimalt anvendes i 8 – 12 uger, hvilket inkluderer nedtrapningstiden. Patientens tilstand skal revurderes løbende under behandlingsforløbet.
 • Afhængighed: Alprox® bør kun anvendes kortvarigt pga. risiko for afhængighed. Risikoen for psykisk og fysisk afhængighed stiger med dosis og behandlingsvarighed. Risikoen er forøget hos patienter, der misbruger alkohol, medicin eller narkotika. Ved fysisk afhængighed vil behandlingsophør sædvanligvis resultere i adskillige abstinenssymptomer. Abstinenser kan i et vist omfang undgås ved en gradvis nedtrapning.
 • Trafiksikkerhed: Fordi alprazolam i væsentlig grad påvirker evnen til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner, bør patienter i behandling med Alprox® bør ikke føre eller betjene disse.
 • Behandlingsophør: Behandling med Alprox® bør ophøre gradvist ved nedtrapning. Dosis bør ikke reduceres med mere end 0,5 mg over 3 dage (langsommere dosisreduktion kan være nødvendigt hos nogle patienter).
 • Rebound-symptomer: Ved behandlingsophør er der en risiko for tilbagefald til de symptomer, som oprindeligt var årsagen til behandlingen med Alprox® (såkaldte rebound-symptomer).
 • Laktose: Alprox® indeholder laktose, hvilket gør midlet uegnet til nogle patienter (f.eks. ved laktoseintolerans).
 • Alkohol: Alkohol forstærker den sløvende virkning af Alprox® og bør derfor ikke indtages under behandlingen med lægemidlet.
 • Børn og unge: Alprox® frarådes til børn og unge under 18 år, da erfaring med anvendelse savnes.
 • Delekærv: Formålet med tablettens delekærv er udelukkende at gøre det lettere at sluge tabletten (og ikke for at dele tabletten i to lige store doser).

Listen over forholdsregler ovenfor er ikke komplet. Læs altid indlægssedlen grundigt inden anvendelse af Alprox®.

Fordi alprazolam kan interagere med andre lægemidler, skal du altid huske at fortælle lægen, om alle de lægemidler du tager, inden du begynder at anvende Alprox®.

 

Graviditet

Anvendelse af Alprox® frarådes generelt i forbindelse med graviditet (både under graviditen og hvis man planlægger at blive gravid), men lægemidlet kan anvendes under visse omstændigheder. Tal med din læge herom.

 

Amning

Alpros® bør ikke anvendes i ammeperioden.

 

Dosis

Findes som tabletter á 0,25, 0,5 og 1 mg i pakninger med 20, 50 og 100 stk.

 

Symptomatisk behandling af angst

Voksne

 • Begyndelsesdosis: 0,25 – 0,5 mg 3 gange dagligt (skal tilpasses individuelt). 
 • Vedligeholdelsesdosis: 0,5 – 3 mg i døgnet fordelt på flere doser.
 • Ved dosisreduktion: 0,25 mg 2 – 3 gange i døgnet (både begyndelses- og vedligeholdelsesdosis). Om nødvendigt kan dosis øges gradvist.

 

Panikangst

Voksne:

 • Begyndelsesdosis: 0,5 – 1 mg ved sengetid eller 0,5 mg 3 gange i døgnet (skal tilpasses individuelt og må højst øges med 1 mg hver 3 – 4 dag).
 • Vedligeholdelsesdosis: 3 mg pr. dag og maksimalt 6 mg pr. dag fordelt på 3 – 4 doser. Dosis kan i nogle tilfælde øges til 10 mg pr. dag (fortsat fordelt over flere doser).
 • Ved dosisreduktion: 0,25 mg 2 – 3 gange i døgnet (både begyndelses- og vedligeholdelsesdosis). Om nødvendigt kan dosis øges gradvist. Den maksimale dosis er 4,5 mg dagligt fordelt over flere doser.

 

Dosisreduktion

Dosis bør reduceres i følgende tilfælde:

 • hos ældre
 • ved nedsat leverfunktion
 • ved nedsat nyrefuktion
 • ved følsomhed over for den sløvende virkning af Alprox®

 

Indholdsstoffer

 • Virksomt stof: Alprazolam.
 • Hjælpestoffer: Majsstivelse, gelatine, lactosemonohydrat, magnesiumstearat.
 • Producent: Orion Pharma

 

Præparater med lignende eller samme virkning

 • Alprazolam (flere mærker)
 • Apozepam®
 • Bromam®
 • Diazepam
 • Frisium®
 • Hexalid®
 • Klopoxid
 • Lexotan®
 • Lorazepam (flere mærker)
 • Oxabenz®
 • Oxapax
 • Oxazepam (flere mærker)
 • Risolid®
 • Rivotril®
 • Stesolid®
 • Tafil® & Tafil® Retard
 • Temesta®

 

Naturlægemidler mod angst kan købes her.

Ansvarsfraskrivelse: Alle informationer om medicin på NetPatient.dk stilles til gratis rådighed for vores brugere, men erstatter ikke lægekonsultation eller vejledning fra behandlere, apoteker o.lign. Hvis du er i tvivl om, hvordan et lægemiddel skal anvendes, bør du altid konsultere din praktiserende læge eller spørge på apoteket.